Общи условия

Дата: 1 май 2023 г.
Освен ако не е уговорено друго в Споразумението за покупка, продажбите на стоките (наричани по-долу само „Стоки“) между Solarity s.r.o., със седалище в Prague 6 – Dejvice, Vostrovska 787/45, пощенски код: 160 00, идент. номер: 241 62 167, вписана в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел C, запис 184409 (наричана по-долу само „Solarity“) и купувача (наричан по-долу само „Купувачът“) се уреждат от следните общи условия:

1. Сключване на договор

1.1. Индивидуално посочените доставки на Стоките се извършват в съответствие с поръчките на Купувача, потвърдени от Solarity; аспектите, които страните определят в поръчките, включват, но не се ограничават до: (i) искания тип и количество на Стоките, (ii) цена на Стоките, (iii) цена на доставката на Стоките, (iv) място на доставка и (v) тип и цена на финансирането. Поръчките трябва да се правят в писмена форма по пощата или по електронен път чрез онлайн инструмент или по имейл.
Въз основа на поръчката Solarity ще издаде проформа фактура (ПФ) или предварителна(и) фактура(и), която се предоставя на Купувача.
Споразумението между страните се сключва от датата, на която Купувачът приеме фактурата и потвърди приемането й чрез подписване и (i) изпращане на подписаната версия или (ii) потвърждаване по имейл, или (iii) изпращане чрез онлайн инструмент обратно на Solarity или в момента, в който Купувачът заплаща фактурираната сума по сметката на Solarity.
От този момент Купувачът е длъжен да заплати Покупната цена при договорените условия. В случай на нарушаване на това задължение Купувачът е длъжен да плати на Solarity договорна глоба в размер на 10% от Покупната цена.
Ако Купувачът не потвърди приемането на поръчката в срока, посочен в ПФ след получаването на ПФ или/и предварителни фактури, Solarity има право да анулира поръчката и резервацията на Стоките.
Solarity има право да откаже поръчката поради оперативни причини, въз основа на които Споразумението за покупка престава да съществува. В този случай Solarity връща Покупната цена на Купувача в рамките на пет дни от прекратяването на съществуването на Споразумението за покупка.

2. Покупна цена и условия на плащане

2.1. Цената за индивидуални доставки на Стоките се определя от офертата на Solarity, валидна в момента, в който Купувачът направи поръчката. Текущият ценоразпис на Solarity, включително ценоразписът за финансиране, е достъпен на уеб сайта с адрес https://shop.solarity.cz/cs или може да бъде изпратен на Купувача при поискване. Solarity може да фактурира отново разходите, свързани с превоза и застраховането на Стоките, митническата декларация, разходите за потенциални финансови услуги или всякакви други такси и данъци, произтичащи от естеството на доставката, както е посочено в проформа фактурата.
2.2. Покупната цена за доставките на Стоките се заплаща, както е договорено в ПФ. Покупната цена се заплаща предварително, т.е. преди доставката на Стоките, по банковата сметка на Solarity, при условията, определени от Solarity в проформа фактурата. Всички банкови такси, свързани с транзакцията, се поемат от Купувача.
2.3. В случай че Покупната цена на Стоките (посочена от производителя), транспортните разходи или всички други вложени разходи на Продавача се увеличават след сключването на Договора за покупка, Продавачът има право едностранно да увеличи Покупната цена на Стоките в рамките на такова увеличение на разходите, при условие че тази мярка е надлежно обоснована и документирана пред Купувача. Купувачът има право да откаже това увеличение в рамките на три работни дни. Ако не го направи, увеличената Покупна цена става задължителна. Ако Купувачът отхвърли увеличението на Покупната цена, Solarity има право или да достави Стоките при първоначално договорените условия, или да се откаже от Договора за покупка.
2.4. При съгласие на Solarity, което не може да бъде неоснователно отказано от Solarity, Купувачът има право да плати Покупната цена чрез акредитив или други финансови продукти (ескроу сметка, парични средства в брой и др.), което удовлетворява иска на Solarity за плащането на Покупната цена при доставката на Стоките. Условията се посочват в писмена форма в специално Споразумение за покупка, сключено между страните, в което се посочват точните условия за плащане на Покупната цена чрез избрания начин на плащане. Всички такси, свързани с транзакцията, са за сметка на Купувача и следователно се поемат от Купувача.
2.5. Фактурите/данъчните документи се предоставят на Купувача в електронна форма на фирмения имейл адрес, определен в поръчката, или на друг адрес, който Купувачът може да е посочил писмено за тази цел.
2.6. В случай на забавяне на плащането на която и да е част от Покупната цена Купувачът е длъжен да заплати договорна неустойка в размер на 0,25% от непогасената сума за всеки календарен ден от това забавяне. Това не засяга правото на Купувача да претендира за обезщетение.
2.7. В случай на забавяне на плащането на която и да е част от покупната цена Solarity има право да се откаже от Споразумението за покупка. В случай че Solarity се откаже от Споразумението за покупка поради забавяне на плащането на която и да е част от Покупната цена, Купувачът е длъжен да заплати на Solarity таксата за анулиране в размер на 10% от общата Покупна цена в съответствие с даденото Споразумение за покупка. Това не засяга правото на Solarity да претендира за обезщетение и договорна неустойка съгласно Споразумението за покупка, ако има такова.
2.8. В случай на забавяне на плащането на която и да е част от Покупната цена (включително авансовото плащане) или на вземането на Стоките, може да се наложи Solarity да поеме допълнителни разходи (като допълнителни такси за съхранение или транспорт). Купувачът е длъжен при поискване да заплати всеки от тези допълнителни разходи на Solarity. Ако Купувачът не е в състояние да вземе Стоките в определения срок, Solarity има право да продаде Стоките и да запази 10% от общата Покупна цена плюс сумата, съответстваща на всички разходи и разноски, направени от Solarity във връзка с транзакцията.
2.9. Купувачът може да закупи Стоките от Solarity чрез кредит, т.е. Купувачът заплаща Покупната цена на Стоките или част от нея само при доставката на Стоките, при условие че отговаря на всички условия, определени от Solarity за този начин на плащане в отделния документ. Купувачът винаги има право да откаже плащането на Покупната цена чрез кредит. Купувачът винаги трябва да има право да откаже плащането на покупната цена чрез кредит.

3. Доставка на Стоките

3.1. Solarity доставя Стоките в съответствие с INCOTERMS 2010 до:

 

    • един от складовете на Solarity;
    • или до друго място, както е поискано от Купувача.

 

Подробностите за доставката ще бъдат уговорени между страните и потвърдени в ПФ.

3.2. При своевременно плащане Стоките се доставят на Купувача в рамките на срока, договорен от страните. При липса на изрично съгласие за времето за доставка Стоките се доставят без ненужно забавяне. Ако Solarity не е в състояние да спази договореното време за доставка, уведомява Купувача за това незабавно в писмена форма или по имейл и посочва причината за забавянето и очакваната му продължителност. Solarity не е задължена да заплаща каквито и да било щети или договорна неустойка на Купувача, ако закъснението е причинено от компания превозвач, от производителя, от проверка на митницата или от други извънредни обстоятелства. Solarity ще положи всички разумни усилия, за да достави Пратката в съответствие с редовните графици за доставка, но тези графици не са обвързващи и не представляват част от договора.
3.3. Купувачът е длъжен да потвърди на Solarity или на превозвач, упълномощен от Solarity, доставката на Стоките, след като те са получени. Ако това бъде поискано от Solarity, такова потвърждение се извършва в писмена форма. Освен това Купувачът се съгласява да потвърди получаването на Стоките на мястото на доставка и на определената дата в известието за доставка, издадено за всяка доставка на Стоките, и да го изпрати на Solarity в писмена форма или по имейл в рамките на 10 дни от получаването на Стоките. Ако Купувачът не изпълни това условие, Solarity може, заедно с покупната цена, да начисли ДДС в съответствие с валидните законови разпоредби. Освен ако Купувачът не подаде писмено оплакване до Solarity, че Стоките не са доставени в рамките на 5 календарни дни от договорената дата на доставка, Стоките се считат за доставени и приети от Купувача.
3.4. Правото на собственост върху Стоките остава в сила за Solarity и не се прехвърля на Купувача, докато покупната цена за Стоките не бъде платена изцяло и получена от Solarity. В случай че Купувачът закъснее с плащането на Покупната цена, Solarity има право да поеме Стоките и да ги задържи.

4. Проверка на Стоките и отговорност за дефекти

4.1. Купувачът е длъжен и се съгласява да инспектира и проверява Стоките и тяхната функционалност без ненужно забавяне след тяхната доставка. Купувачът уведомява Solarity за всеки дефект на стоката в рамките на 5 календарни дни след като

 

    • Купувачът е установил дефектите или дефектът се е проявил за първи път,
    • Купувачът е можел да установи дефектите по време на инспекцията, която е бил длъжен да извърши по време на предаването на Стоките по този член от споразумението, ако полага дължимата професионална грижа,
    • дефектите е можело да бъдат установени, ако е била полагана дължимата професионална грижа, но не по-късно от 12 месеца след доставката на Стоките или до края на гаранционния срок, ако е предоставена такава гаранция.

 

Ако Купувачът не уведоми своевременно Solarity за дефекта, правата на Купувача, произтичащи от дефектите на Стоките, по отношение на Solarity, изтичат. Ако дефектите на Стоките са установени при получаването им от превозвача, Купувачът е длъжен да изготви доклад за повредата на Стоките, причинена по време на транспортирането им, и да го предостави на Solarity. Купувачът също така уведомява производителя на Стоките за възникването на дефекти и за упражняването на правата, произтичащи от отговорността за дефекти на Стоките, без ненужно забавяне; свързаните искове се предявяват директно пред производителя.

4.2. Ако искът, произтичащ от отговорността за дефекти, е под формата на намаляване на покупната цена, отговорността на Solarity се ограничава от цената на придобиване на Стоките. Със сключването на договора за покупка със Solarity Купувачът изрично се отказва от правото си на предявяване пред Solarity на искове за всякакви възможни щети, свързани с използването на Стоките, или, в зависимост от случая, от отговорността за дефекти на Стоките, в степен, надхвърляща покупната им цена. Такова ограничение на отговорността за щети не се прилага за умишлено причинени повреди.
4.3. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата Страна за каквито и да било косвени, непредвидими или последващи щети, произтичащи от нарушаване на договора за покупка, включително, но не само, ограничаване на печалбата или дохода, загуба на бизнес възможности, загуба на производство или репутация, независимо от естеството на иска, дори ако страната е била уведомена за възможността за такива щети.

5. Връщане

5.1. Освен ако не е предвидено друго в законови разпоредби или не е договорено друго с Купувача в сключения договор, Купувачът няма право да връща закупените Стоки.

5.2. В рамките на обслужването на клиенти Solarity може (но не е задължена) да се съгласи с връщането на Стоки, закупени от Solarity, ако са изпълнени следните условия:
а) Купувачът няма неизплатени задължения към Solarity;
б) Купувачът иска да върне Стоките в срок от две седмици от датата на доставката;
в) покупната цена на върнатите Стоки не надвишава 5000 евро без ДДС;
г) върнатите Стоки не са повредени, разопаковани и замърсени; т.е. те се връщат в същото състояние, в което са били доставени;
д) Купувачът е поръчал стоки на стойност най-малко 50 000 евро без ДДС от Solarity през изминалата или през текущата календарна година, или се предполага, че ще направи такава поръчка.

5.3. Когато Solarity се съгласи да бъдат върнати закупените Стоки, Купувачът има право на възстановяване в размер на 90% от първоначалната Покупна цена при връщане на Стоките, като 10% е административна такса. Ако Клиентът има право да закупи стоки от категорията СРЕБРО/ЗЛАТО/ПЛАТИНА, не се начислява административна такса. Доставката на върнатите Стоки до Solarity и всички други допълнителни разходи се заплащат от Купувача. Solarity има право да инспектира върнатите Стоки преди тяхното приемане, за да провери състоянието им. Ако състоянието на Стоките не отговаря на изискванията, Solarity може да откаже да ги приеме.

6. Прекратяване на Споразумението за покупка

6.1. Ако Купувачът съществено или многократно наруши Споразумението за покупка, което е било договорено в съответствие с тези условия, или ако има причини от оперативен или организационен характер от страна на Solarity, то Solarity може да прекрати Споразумението за покупка чрез писмено уведомление или по имейл; известието влиза в сила от датата на предаването му на Купувача. Същественото нарушение на настоящото Споразумение включва, но не се ограничава до, забавяне от страна на Купувача при заплащане на покупната цена. По причини от оперативен или организационен характер Solarity може също така да прекрати с предизвестие някое от споразуменията за покупка, сключени при тези условия.

7. Поверителност

7.1. Условията, договорени в Споразумението за покупка, се считат за поверителни. Никоя от страните не може да разкрива или да предоставя по друг начин на трето лице каквато и да е информация относно общите условия, предмета и изпълнението на Споразумението за покупка и всяка друга информация относно преговорите, свързани със Споразумението за покупка и с другата страна, и да ги използва за свои собствени нужди в разрез с целта на тази информация, без предварителното писмено съгласие на съответната Страна, с изключение на информацията, разкрита от страните въз основа на законово задължение. Освобождаването от задължението за поверителност съгласно предходното изречение се прилага и за информацията, разкрита:

 

    • пред консултанти на страните, които са обвързани със сходни задължения за поверителност, и/или
    • пред служители на компетентните държавни органи и съдилища, ако разкриването се изисква от законови разпоредби или по друг обоснован начин, и/или
    • ако информацията вече е била разкрита от съответната страна или е станала публично известна без нарушаване на задълженията от която и да е страна, и/или
    • пред лица, свързани със страната, ако такова разкриване е необходимо, за да се изпълнят задълженията на страната, произтичащи от Споразумението за покупка, и/или
    • от Solarity на компанията за факторинг или на компанията, извършваща застраховката по исковете към Solarity, или информация, разкрита поради подобни оперативни причини.

8. Кореспонденция

8.1. Всички документи или известия между страните, които изискват писмена форма, се изпращат по имейл или чрез притежател на пощенски лиценз посредством препоръчана поща на адресите за контакт, посочени в поръчката, или на такъв друг адрес, за който съответната страна може да е уведомила писмено другата за тази цел. Документите се считат за предадени на действителната дата на доставката им до адресата, освен ако първият опит на пощальона да предаде документа не е бил успешен. В такъв случай документът се счита за предаден на датата на първия неуспешен опит на пощальона да го предаде. Купувачът се съгласява, че всички правни сделки, произтичащи от Споразумението за покупка, могат да бъдат извършени и предоставени в електронна форма (например фактура, писмо в PDF формат) на имейл адреса, посочен в поръчката, или на такъв друг адрес, за който тази страна може да е уведомила писмено другата за тази цел, и този документ се счита за надлежно предаден.
8.2. Ако някоя от страните промени седалището си или адреса за кореспонденция, тази страна е длъжна да уведоми другата страна без ненужно забавяне за промяната и за новия адрес за кореспонденция и/или новото седалище. Докато това не се случи, остава в сила предаване до първоначалния адрес.
8.3. Поръчки за Стоките, изпратени между Solarity и Купувача, и техните потвърждения могат да бъдат направени и по имейл в съответствие с член 7.1.

9. Извънредни обстоятелства

9.1. Solarity има право да прекрати изпълнението на задълженията си по Споразумението за покупка, доколкото това изпълнение е възпрепятствано или затруднено от извънредни обстоятелства. Примерите за извънредни обстоятелства включват, без ограничение, стихийни бедствия, действия на всеки държавен или наднационален орган, липса на суровини, война или национална извънредна ситуация, разрушаване на заводи или машини, терористични актове, бунтове, граждански вълнения, стачки или други смущения на пазара на труда, пожар, експлозия, наводнение и епидемия и всякакви други неуточнени, непредвидени и неконтролируеми събития, които са обхванати в термина „извънредни обстоятелства“.
9.2. За да потвърди, че е засегната от събитие на извънредни обстоятелства, Solarity уведомява писмено в рамките на 5 календарни дни за такова събитие, като идентифицира събитието, което е настъпило, датата, на която то е попречило или възпрепятствало Solarity да изпълни задълженията си и най-добрата оценка за очакваната дата или дати, на които ще може да възобнови изпълнението на задълженията си. Двете страни полагат разумни усилия за смекчаване на последиците от това събитие.

10. Приложимо право и уреждане на спорове

10.1. Споразумението за покупка, договорено в съответствие с тези правила и условия, се урежда от правото на Чешката република.
10.2. Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан със Споразумението за покупка, включително валидността, недействителността, нарушението или прекратяването му, се разглежда от чешките съдилища.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Купувачът не може да предава и/или прехвърля по друг начин вземания или искове по Договора за покупка на трети лица без изричното съгласие на Solarity. Разпоредбите на настоящия параграф не се засягат от отмяната на Споразумението за покупка или от оттеглянето на която и да е от страните от това Споразумение. При никакви условия Купувачът няма право едностранно да отмени задължението си да заплати покупната цена и е длъжен да я заплати преди крайния срок без никакви изключения.
11.2. Никое от задълженията на Купувача към Solarity не може да бъде изпълнено чрез едностранно прихващане на вземанията на Купувача от вземанията на Solarity.
11.3. Договорът за покупка може да бъде променян само в писмена форма чрез последователно номерирани изменения, надлежно изпълнени от двете страни.

11.4. Купувачът е длъжен без забавяне да информира писмено Solarity, в случай че:

 

    • срещу Купувача е образувано производство по несъстоятелност или за принудително изпълнение;
    • Купувачът е в състояние на несъстоятелност или не е в състояние да изпълни надлежно някое от задълженията си, произтичащи от Споразумението за покупка;
    • Купувачът е започнал процедурата по ликвидация на компанията си или е продал предприятието си, или е направил други значителни промени в компанията си.
     Ако възникне някоя от описаните по-горе ситуации, Solarity има право да се откаже от Споразумението за покупка.
11.5. В случай че даден краен срок, друг срок, условие или разпоредба в настоящия документ (т.е. настоящите общи условия) бъдат обявени за невалидни, неефективни или неприложими от даден съд, останалите разпоредби на настоящия документ остават напълно валидни и ефективни и по никакъв начин не се повлияват, засягат или обезсилват. Страните се съгласяват да заменят такава невалидна или неприложима разпоредба с друго договорно споразумение по смисъла на настоящия документ, което е валидно, ефективно и приложимо.

Bulgaria

Colombia

Czechia

Germany

Hungary

International

Jordan

Morocco

Poland

Romania

Ukraine