ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми клиенти и бизнес партньори,

настоящият документ има за цел да Ви предостави базова информация за обработването на Вашите лични данни. Бъдете сигурни, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани с дължимата грижа и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.
Настоящото известие напълно отразява Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, приложима от 25 май 2018 г.

1. Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на лични данни е лицето, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на Вашите лични данни.
Администраторът на Вашите лични данни е Solarity s.r.o., със седалище в Praha 6 – Dejvice, Vostrovska 787/45, 160 00, рег. номер: 241 62 167, вписана в Търговския регистър на Общинския съд в Прага по преписка №: C 184409 (наричана по-долу „Компанията“).

2. С кого мога да се свържа?

Ако имате някакви въпроси относно Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия координатор по защита на данните – hr@solarity.cz.

Координаторът по защита на данните е натоварен също така със задачата да отговаря на всички искания, които можете да изпратите до нашата Компания по отношение на всички права, които имате като субект на данни.

3. За какви цели и на какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

    • сключване и изпълнение на договор между Вас и Компанията;
    • организиране и реализиране на уебинари за Вас;
    • персонализиране на нашето предложение за продукти и услуги според Вашите нужди;
    • предоставяне на персонализирани оферти на нашите продукти и услуги;
    • защита на законните интереси на Компанията.
Правното основание за обработването на Вашите лични данни в съответствие със законово задължение, което се прилага спрямо Компанията, изпълнение на договор, сключен между Вас и нашата Компания, и законните интереси на нашата Компания, които се състоят в осигуряване на доставки, необходими за производството и други дейности, извършвани от нашата Компания, управлението на продажбите на нашата Компания, маркетинга на продуктите и услугите на нашата Компания и не на последно място, защита на имуществото на Компанията.

Ако откажете да ни дадете съгласието си за обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели, това не означава, че в резултат на това ще Ви откажем доставка на продукт или услуга по договор, сключен с Вас.

4. Как сме получили Вашите лични данни?

Получили сме Вашите лични данни директно от Вас, по-специално от договори, сключени с Вас, от формуляри, които сте попълнили, или от нашата взаимна комуникация.
Вашите лични данни могат да идват и от обществено достъпни източници, регистри и бази данни, като например Търговския регистър, имотния регистър, регистрите на длъжниците или различни професионални регистри.

5. Какви категории лични данни обработваме за Вас?

За да гарантираме Вашето удовлетворение от изпълнението на нашите задължения и спазването на законовите ни задължения, за да Ви предоставим персонализирано предложение за продуктите и услугите на Компанията и за други цели, споменати по-горе, обработваме следните категории лични данни:
    1. Базова идентификационна информация – име, фамилия, дата на раждане, адрес на пребиваване и идентификационен номер;
    2. Информация за контакт – телефонен номер и имейл адрес;
    3. Информация за използването на продуктите и услугите на Компанията;
    4. Информация за взаимна комуникация – информация от имейли, записани телефонни разговори или други формуляри за контакт;
    5. Информация за фактури и транзакции – включително, но не само, информация, която се появява във фактурите и информация за договорените условия за фактуриране и получени плащания;
    6. Бизнес информация – информация за Вашата позиция или функция, област на бизнес дейност.

6. На кого прехвърляме Вашите лични данни?

Прехвърляме Вашите лични данни по-специално на регулаторните органи, за да спазим законовите задължения, на които е подчинена Компанията (например на финансовата администрация).
Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и на външни компании, които ни помагат с определени дейности, включващи обработване на лични данни (счетоводство, ИТ услуги и др.).
Вашите лични данни не се прехвърлят в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство или към международни организации.

7. За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Счетоводните документи се съхраняват за законоустановения срок от 10 години. Ще съхраняваме други лични данни, за които не се прилага законоустановен срок за архивиране, в продължение на 4 години, тъй като може да се нуждаем от тях за защита на нашите права при потенциални съдебни спорове.
Ако обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели, ще ги съхраняваме в продължение на 10 години, след като сте ги предоставили на нашата Компания. Ако обработването се основава на Вашето съгласие, срокът може да бъде по-кратък, ако то бъде оттеглено. Имате възможност също така да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг.
Когато нашата оферта представлява търговска комуникация, изпратена до Вас чрез Вашите данни за електронен контакт, имате възможност да откажете такава бъдеща комуникация като прекратите абонамента си.

8. Какви са Вашите права по отношение на обработването на Вашите лични данни?

    • Имате право на достъп до Вашите лични данни, т.е. право да поискате информация за това какви лични данни обработваме за Вас и право да получавате копия от всички документи, съдържащи Вашите лични данни.
    • Имате право да поискате коригиране на личните Ви данни, ако те са неточни.
    • Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването им.
    • Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, избран от Вас (право на преносимост на данните).
    • Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни. Законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди оттеглянето му няма да бъде засегната от такова оттегляне.
    • Имате право да подадете жалба до надзорен орган, особено ако смятате, че обработването на Вашите лични данни от наша страна нарушава приложимите закони. За Чешката република се свържете със Службата за защита на личните данни (Úřad pro ochranu osobních údajů), информация за контакт можете да намерите тук: https://www.uoou.cz/en/
Можете да упражните някое от правата си по-горе, като изпратите имейл на имейл адреса на координатора по защита на данните, посочен в член 2 от настоящия документ. Можете също така да упражните правата си, като изпратите писмено искане до нашия адрес за кореспонденция, посочен в член 1 от настоящия документ.
Координаторът ще отговори безплатно на искането за упражняване на някое от Вашите права.
Вашето искане може да бъде отхвърлено, ако е неоснователно или прекомерно. Вашето искане ще се счита за неоснователно, ако представлява възражение срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на законните интереси на Компанията и не посочва причините, поради които Вашите интереси трябва да надделеят над законните интереси на Компанията. Вашето искане ще се счита за прекомерно, ако е подадено многократно или ако подадете прекомерен брой искания.
Ще отговорим на Вашето искане и, в зависимост от случая, ще Ви предоставим информация за мерките, които сме предприели, възможно най-скоро и не по-късно от един месец от получаването на Вашето искане. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако това е необходимо поради сложността на искането или броя на получените искания. Ще Ви информираме за всяко такова удължаване и причините за него.
Ако имате допълнителни въпроси относно горепосочената информация за обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нашия координатор по защита на данните, като използвате информацията за контакт, посочена по-горе.
България

Германия

Йордания
Колумбия
Мароко
Международна версия
Полша
Румъния
Украйна
Унгария
Чешка република