Komerční systémy ukládání energie se zálohováním

Bateriový systém ukládání energie (BESS) je elektrochemická jednotka, která ukládá energii a následně tuto energii později vybíjí. Ukládání energie do lithium-iontových baterií se považuje za jeden z nejúčinnějších procesů.
Novými řešeními, která jsou stále populárnější, jsou komerční bateriové systémy ukládání energie zajišťující dodávku elektřiny nebo poskytující síťové služby. Za jejich rostoucí popularitou stojí zvýšená potřeba flexibilních a stabilních systémů a předvídatelnost produkce elektráren na bázi obnovitelných zdrojů energie spolu s rychlým poklesem nákladů na pořízení bateriové technologie. Výsledkem je rostoucí význam role systémů BESS mezi síťovými systémy v posledních letech. A již nyní, na této úrovni nasazení systémů BESS, lze řešit některé otázky související s touto technologií. Jedním z úkolů, před nimiž technologie BESS stojí, je zajistit činné zatížení v době výpadků dodávky elektrické energie, o němž bude řeč později.

Co je systém BESS a proč je zapotřebí

Bateriový systém ukládání energie (BESS) je elektrochemická jednotka, která ukládá energii a následně tuto energii později využívá.
Ukládání energie do lithium-iontových baterií se považuje za jeden z nejúčinnějších procesů.

Novými řešeními, která jsou stále populárnější, jsou komerční bateriové systémy ukládání energie zajišťující dodávku elektřiny nebo poskytující síťové služby.

Na co lze použít systém BESS:

    • Při výpadku napájení ze sítě. V závislosti na typu systém BESS dokáže poskytovat energii při změnách nebo poklesech frekvence a napětí v síti a dokáže zajistit i další dodávku energie v případě nedostatečné dodávky ze sítě. Tím pomáhá eliminovat nákladné investice potřebné k rekonstrukci přenosové a distribuční části sítě.
    • Energetická bilance snižuje celkové náklady na elektrickou energii na straně spotřebitelů ukládáním energie mimo špičku, kdy jsou ceny energie nízké, za účelem jejího využití ve špičce, kdy jsou její ceny vysoké.
    • Se solárním zdrojem (VDE)
     Podíl obnovitelných zdrojů energie v energetické soustavě země neustále roste. Z tohoto důvodu jsou formulovány stále přísnější požadavky na předvídatelnost produkce těchto systémů. Jednou z možností je přidat solární stanici, například systém ukládání energie. Systém ukládání energie může pomoci s dosažením rovnováhy a eliminací náhlých změn v síti.
    • Systém BESS se zálohováním (bez připojení k síti)
     Využití systému BESS se zálohováním (v režimu bez připojení k síti) v místech s častými výpadky dodávky energie nebo s požadavkem na větší počet zdrojů.
     Záloha systému BESS může využívat energii baterie pro regulaci spotřeby, na rozdíl od autonomního systému.

Podívejme se nyní podrobněji na možnosti využití systému BESS se zálohováním. Proč přesně řadíme systém BESS se zálohováním do samostatné kategorie? Protože systémy ukládání energie neznamenají v každém případě možnost provozu bez připojení k síti. Stejně tak fotovoltaická elektrárna nemůže vyrábět elektrickou energii bez sítě a ve skutečnosti zajištění záložního provozu není vždy nezbytné. Systémy, které fungují bez sítě, jsou mnohem nákladnější.
Další nevýhodou je, že systémů, které nejsou připojené k síti, je relativně málo, neboť v minulosti byla nabídka těchto řešení pro komerční sektor omezená. Průmyslová řešení již uvedená do provozu byla navržena a vyrobena speciálně pro potřeby jednotlivých výrobních zařízení. S vývojem a vznikem poptávky po systémech ukládání energie k vyřešení problémů rezidenčního sektoru si komerční sektor začíná uvědomovat tento potenciál a možnosti jeho využití ve větším měřítku.

Výrobci a tvůrci technologií začali nabízet řešení systémů ukládání energie s možností částečného nebo úplného odpojení od sítě.
Jaký je rozdíl mezi systémem BESS v soukromém sektoru, kde se vyskytuje běžně, a v komerčním sektoru? – V měřítku a odpovědnosti. Řešení, která se začínají využívat v komerčním sektoru, čelí novým výzvám vyplývajícím z měřítka, jako je například ochrana, chlazení, prevence tepelného lavinového jevu, údržba apod.
S rozvojem systému BESS a jeho různých podob budeme brzy schopni dosáhnout významných pokroků při přechodu od negarantovaných obnovitelných zdrojů energie na garantované, čímž dojde ke snížení dopadu produkce uhelných elektráren na životní prostředí.

Součásti a funkce systému BESS

Systém BESS obsahuje různé části; mezi ty hlavní patří:
Bateriový systém

    • Baterie je hlavní součástí bateriového systému ukládání energie. Baterie ukládá energii na dobu, kdy ji potřebujete. Baterie sestává z lithiových článků tvořících blok a několik spojených bloků tvoří modul baterie. Několik modulů zapojených (nejčastěji) do série dosahuje požadovaného napětí jako bateriový oddíl. Bateriové oddíly jsou spojovány paralelně za účelem dosažení požadované kapacity, přičemž tvoří systémy bateriové energie, z nichž lze vytvořit systém bateriových zdrojů, kontejnerový bateriový systém apod.
    • Podle požadovaného napětí a výkonu můžete kombinovat paralelní a sériová zapojení, a získat tak systém s parametry, které potřebujete
Součásti kontejnerového bateriového systému
   • Systém řízení baterie (Battery Management System, BMS)
    Lithiová baterie, jako součást systému BESS, musí být řízena systémem řízení baterie (BMS). Systém BMS je mozkem bateriového systému, jehož hlavní funkcí je chránit baterii před poškozením v různých provozních režimech. BMS musí zajistit, že baterie bude provozována ve stanovených rozmezích kritických parametrů, jmenovitě:
     • Stav nabití (State of Charge, SoC)
     • Stav baterie (State of Health, SoH)
     • Napětí (V)
     • Teplota (°C)
     • Proud (A)
   • Kontrola těchto důležitých parametrů pomáhá zabránit požáru, přebití, zkratům, nevyváženosti atd.
    Správně navržený systém BMS je zásadní součástí bateriového systému ukládání energie, který zajišťuje bezpečnost a dlouhou životnost jakéhokoliv systému BESS na bázi lithia.
   • Systém přeměny energie (Power Conversion System, PCS) nebo hybridní střídač
    Systém BESS ukládá a poskytuje energii ve formě stejnosměrného proudu (DC), ale elektrické sítě pracují se střídavým proudem (AC) stejně jako většina zatížení. Aby bylo možné poskytovat energii ze systému BESS do sítě (zatížení) a nabíjet systém BESS ze sítě, je zapotřebí systém přeměny energie (PCS) nebo hybridní střdač. Může se jednat o celý systém, který je vytvořen z několika druhů invertorů. PCS nebo hybridní střídače mnohem složitější než většina střídačů, neboť musí umět provádět konverzi ve dvou směrech – ze stejnosměrného proudu na střídavý a ze střídavého na stejnosměrný proud. Komplikovanější systémy PCS musí být schopny nabíjet systém ze sítě a odvádět jeho produkci do sítě.

Typ (systému PCS) nebo hybridního střídače téměř zcela určuje úkoly, které bude systém vykonávat, a zda se bude jednat o systém stabilizující slabou síť nebo o systém, který je schopen pracovat v režimu bez sítě nebo o systém, který je schopen poskytovat služby síti. Systém PCS nebo hybridní střídač má stabilní připojení k systému BESS a podílí se na jeho řízení. V závislosti na nastavení bude řízen, pokud se jedná o úroveň, dobu a frekvenci vybíjení a nabíjení baterií.

Je důležité znát dva typy konfigurací systému přeměny energie: „AC připojení“ a „DC připojení“.
U fotovoltaické elektrárny s kombinovaným systémem BESS existuje možnost výběru mezi těmito dvěma konfiguracemi. Konfigurace AC připojení znamená, že systém BESS je připojen paralelně k fotovoltaickému systému na straně střídavého proudu.
O konfiguraci DC připojení mluvíme tehdy, jsou-li fotovoltaický systém a systém BESS propojeny na straně stejnosměrného proudu.

Příklad přehledového schématu zapojení v konfiguraci AC připojení a DC připojení

 • Jiné (generátor jako volitelné vybavení)


Podle velikosti systému a jeho úloh může systém BESS zahrnovat například systémy pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, monitorování, hašení požárů, SCADA atd. Je také možné zdůraznit poměrně častou kombinaci systému BESS s energií z obnovitelných zdrojů.

Bezpečnost

Lithium-iontové (Li-ion) baterie jsou poměrně bezpečné a hojně používané. Používají se v mnoha elektrických zařízeních k zajištění jejich autonomního provozu. Velkokapacitní baterie však vyžadují zajištění maximální bezpečnosti a dlouhodobého používání systému. V lithium-iontové (Li-ion) baterii může dojít k chemické reakci označované jako tepelný lavinový jev. Pokud nastane uvnitř kompaktní sestavy článku, nevyžaduje přísun kyslíku ani neprodukuje viditelný plamen. Není-li tento proces ošetřen zařízeními systému ochrany, může způsobit postupný nárůst teploty a tlaku a poté protržení článku, které následně vede k uvolnění výbušných plynů. Dojde-li k šíření tepelného lavinového jevu uvnitř modulu, mohou se v systému BESS nahromadit hořlavé plyny, které vytváří podmínky, při nichž dojde k explozi. Tepelný lavinový jev může být také způsoben expozicí účinkům přehřátí v důsledku normálního ohně. Je důležité poznamenat, že standardní přístupy k eliminaci běžných požárů, jako je vypínání ventilace a používání látek potlačujících hoření k ochlazení nebo zabránění přístupu kyslíku, mohou hrozbu exploze ještě zhoršit, neboť umožňují zvýšení koncentrace výbušných plynů. To znamená, že havarijní systémy a protokoly havarijní odezvy by měly být navrženy tak, aby zhášely požáry a podle potřeby prováděly ventilaci krytů před vstupem. Doporučujeme, abyste do svého systému BESS (podle velikosti zdroje) zahrnuli následující systémy (POZNÁMKA: Všechna opatření pro zajištění bezpečnosti systému musí splňovat vnitrostátní normy a musí být navržena kvalifikovanými technickými pracovníky s příslušnou certifikací):
    • systémy detekce nebezpečí,
    • prevenci tepelného lavinového jevu,
    • hašení požáru,
    • zemní ochrana,
    • studie o riziku výbuchu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – CO DĚLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE BATERIOVÉHO SYSTÉMU UKLÁDÁNÍ ENERGIE (BESS) V případě poškození nebo požáru bateriového systému ukládání energie (BESS):
   • Vždy předpokládejte, že baterie a související součásti jsou pod napětím a plně nabité.
   • Bezpečnostní listy (SDS) mohou poskytnout důležité informace o chemických látkách přítomných v baterii.
   • Neizolované elektrické součásti, vodiče a baterie mohou představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
   • Při nehodách zahrnujících systém BESS by zasahující osoby měly postupovat následovně: IDENTIFIKOVAT (místo a typ systému), VYPNOUT systém BESS, pokud je to nutné, BÝT SI VĚDOM rizika souvisejícího s vysokým napětím a dalších rizik.
   • Mít na sobě všechny OOPP a chránit se proti účinkům elektrického oblouku při odpojování – nedívat se do místa vzniku oblouku.
   • Určete místní pracovníky s odpovědností za systém, případně místní kontaktní údaje pro případ nouze.
   • Buďte připraveni provádět kontroly vzduchotechnických systémů za účelem prevence šíření kouře a toxických/hořlavých plynů.

Údržba

Řádná údržba, uchovávání baterií při správné teplotě, konstantní kalibrace systému, monitorování a analýza dat ochrání systém proti poškození a zajistí jeho optimální funkci a dlouhou životnost. Úspěšná údržba znamená trvalé dodržování následujících ukazatelů:

     • Je důležité udržovat režim vhodné teploty v prostoru, kde jsou baterie uložené. Vysoké teploty mohou poškodit články baterie nebo zredukovat počet zbývajících cyklů. Za tímto účelem vytápějte prostor v zimě a používejte klimatizaci v létě.
     • Zajistěte správné nastavení a kalibraci systému. Aby systém správně fungoval, je třeba, aby pracoval efektivně – to se týká parametrů vybíjení a úrovní nabití, aby nedocházelo k vybíjení pod bezpečnou úroveň nebo přebíjení.
     • Monitorování a analýza jsou důležitými složkami efektivního provozu a údržby systému BESS. Monitorováním ukazatelů systému, jeho režimů a upozornění je možné včas detekovat potenciální hrozby a přijmout příslušná opatření.
     • Pravidelná údržba je také nezbytná pro řádný provoz systému BESS. Zahrnuje rutinní čištění systému, náhradu opotřebovaných nebo poškozených součástí a provádění testů kapacity na bateriích pro zajištění jejich trvalé schopnosti efektivního ukládání energie. Aby byl systém BESS schopen efektivně přeměňovat energii stejnosměrného proudu uloženou v bateriích na energii střídavého proudu, lze invertory systému kalibrovat. Také eliminace pomocného zdroje může významně zvýšit účinnost systému.

Jaká řešení pro komerční projekty dnes může Solarity nabídnout?

Huawei – BESS

Systém Huawei BESS lze použít k napájení elektrických sítí, jako podporu spolehlivosti sítě a pro ukládání nadbytečného množství elektřiny pro pozdější použití.
Toto řešení lze použít pro:

    • Energetická arbitráž: Systém lze použít pro nabíjení baterie, když jsou ceny energie nízké, a k jejímu vybíjení, když jsou ceny vysoké (například během špičky).
    • Pevná kapacita nebo špičková kapacita: Provozovatelé systému musí zajistit, že mají dostatečnou kapacitu pro výrobu energie, aby mohli spolehlivě plnit požadavky v období nejvyšší poptávky v daném roku nebo v období špičkové poptávky.
    • Provozní rezervy a pomocné služby: Aby bylo možné udržovat spolehlivý provoz zdroje energie, musí produkce vždy přesně odpovídat poptávce po elektřině. Různé kategorie provozních rezerv a pomocných služeb fungují v různých časových rozmezích od zlomků sekund po několik hodin a všechny jsou zapotřebí k zajištění spolehlivosti sítě.
    • Odklady modernizace přenosu a distribuce: Přenosová a distribuční infrastruktura elektrické sítě musí být dimenzovaná tak, aby mohla uspokojit poptávku ve špičce, ke které může docházet jen po několik hodin za rok.
Řešení Smart String ESS výrobce FusionSolar
Společnost FusionSolar zákazníkům nabízí řešení Smart String ESS, které jim pomáhá monitorovat, řídit a optimalizovat systémy BESS na úrovni sestavy zdrojů a oddílu zdrojů. Toto řešení je navrženo s větším počtem vrstev pro zajištění bezpečnosti. Je možné vybudovat systém od 2 MWh

Victron + Pylontech

Se střídači Victron a bateriemi Pylontech je možné vybudovat systém BESS pro malá komerční zařízení. Malé a středně velké systémy s výkonem až 90 kW a kapacitou několika MWh. Tyto systémy jsou dostatečné pro malé firmy, kanceláře a obchody. Střídače Victron umožňují vytvořit systém se zálohováním, který dodává energii z fotovoltaické elektrárny do sítě, řídí spotřebu a přebytečnou energii ukládá.

Třífázový systém o výkonu 45 kW s baterií s kapacitou 72 kWh

Deye + Pylontech

Hybridní střídače DEYE jsou postaveny na střídačích určených pro připojení do sítě a díky tomu je možné vybudovat fotovoltaickou elektrárnu se systémem ukládání energie. Nejvýkonnějším hybridním střídačem DEYE je SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 s výkonem 50 kW. Tyto střídačelze připojit k až 10 jednotkám paralelně, což umožňuje vytvořit hybridní elektrárnu bez připojení do sítě o výkonu 500 kW. V takové stanici je možné připojit několik desítek baterií s kapacitou v řádu MWh.

Přehledové schéma pracovního zapojení hybridního střídače Deye

Work modes

Autor: Oleksandr Lashchenko, Technical Support UA

Bulharsko

Česko

Jordánsko

Kolumbie

Maďarsko

Mezinárodní

Německo

Polsko

Rumunsko

Ukrajina